นายวิทยา ยางสุด

ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางเกตุชญา วงษ์เพิก

รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี

นางสุรินทร์ พวงทอง

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

างสาวทิพากร กาญจนภาชน์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางรุ่งนภา กลับทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววชิรานี สีม่วง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ