กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมอบรมพัฒนาลูกจ้างประจำ ชั่วคราว ที่ปกิบัติงานในสถานศึกษา2.pdf
กิจกรรมอบรมพัฒนาลูกจ้างชั่วคราว จนท.ธุรการ.pdf
กิจกรรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ.pdf
วินัยคุณธรรครุผู้ช่วย.pdf
4June2022.pdf
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4 มิถุนายน.pdf
ภาษาไทย ศน.พงศ์ณภัทร.pdf
สวัสดิการความก้าวหน้า (1).pdf
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้.pdf
กิจกรรม.pdf