กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี จัดพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ # วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีครูผู้ช่วยที่บรรจุและแต่งตั้งในปีพุทธศักราช 2562 - 2563 (บรรจุวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2563) จำนวน 104 ราย และเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีวินัย คุณธรรมและจิตสำนึกของความเป็นครู การปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาครูผู้ช่วยจึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจใน การประกอบวิชาชีพครูและการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก นางเกตุชญา วงษ์เพิก ดร.สยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ศึกษานิเทศ์ และนายพนม เข็มเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรม การอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพกิจกรรมการอบรมแนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 และการขอวิทยฐานะจากหลักเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 86 คน